Đoàn Thế Giới Di Động tham gia ‘Kết Nối & Họp Mặt’ tháng 03-2023

Đoàn Thế Giới Di Động tham gia ‘Kết Nối & Họp Mặt’ tháng 03-2023 với những thành viên gắn kết lâu năm.

Các hoạt động ‘Kết Nối & Họp Mặt’ là các hoạt động và sự kiện đầu năm của Thế Giới Di Động khuyến khích các thành viên làm việc cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung trong khi cá nhân sẽ từng bước hiểu chính bản thâm mình hơn. Những hoạt động này thấm nhuần tinh thần đồng đội và sự tôn trọng tại nơi làm việc, đồng thời thúc đẩy nhân viên đánh giá lại các nguyên tắc làm việc cá nhân kèm các giá trị và các nhóm bên trong từng phòng ban của Thế Giới Di Động. Mục đích của các hoạt động này là xây dựng đạo đức, giá trị và đặc điểm từng cá nhân của nhóm.

Kết nối mọi người là một cách tiếp cận dựa trên bằng chứng để hỗ trợ mọi người kết nối với những người khác. Các kết nối xã hội tích cực rất quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Họ có thể cung cấp hỗ trợ tinh thần, hỗ trợ thiết thực, thông tin và cảm giác thân thuộc.

Đoàn Thế Giới Di Động tham gia 'Kết Nối & Họp Mặt' tháng 03-2023
Đoàn Thế Giới Di Động tham gia ‘Kết Nối & Họp Mặt’ tháng 03-2023

Bài viết liên quan
preloader